Metodické poznámky

Metodické poznámky k písance k Živé abecedě

Písanka k ŽA obsahuje vhodné uvolňovací cviky pro přípravné období a nácvik psaní prvních písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně vyvozované v Živé abecedě. Každá strana písanky k ŽA odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Živé abecedy. Vazba na jednotlivé strany je v písance pro lepší orientaci vyznačena na každé straně.

Všechny cviky přípravného období jsou doplněny říkankou a námětem na mezipředmětové propojení. Mezipředmětové náměty využijeme buď v úvodní motivační části, ve fázi mezi psaním, nebo na závěr práce. Říkanky slouží nejen k učení se krátkých textů nazpaměť, ale v jejich rytmu lze snadněji provádět i plynulý pohyb uvolňovacího cviku. Žáci se pak méně soustředí na přesnost psaní. Psací pohyb je uvolněnější a může pak splňovat daný cíl.

Ukázka motivace a říkanky živá abeceda píšeme tiskacím písmem

Před vlastním psaním do sešitu bychom měli podobné cviky procvičit volným pohybem paží ve vzduchu, na tabuli a na papírech většího formátu. Cvik opakujeme vždy několikrát. Při psaní na větších formátech využíváme jako psací nástroj např. mokré houbičky, ploché štětce, křídy, voskovky, pastelky se silnější tuhou.

Při vyvození písmen doporučujeme větší cviky psát pastelkami a několikrát je obtahovat podle předlohy. Teprve do řádků v dolní části strany můžeme zkoušet psát tužkou. Při psaní jednotlivých písmen, slabik a slov pak můžeme učit žáky používat jen tužku. Psaní perem je vhodné zařazovat nejdříve v době, kdy žáci přecházejí z práce v ŽA do Slabikáře.

Aby si žáci dostatečně uvědomovali nutnost psaní mezer mezi slovy, již při nácviku psaní písmen se naučí vkládat za napsané písmeno mezeru v podobě svého prstu. K dostatečně veliké mezeře mezi jednotlivými prvky při psaní pomáhá také vytečkování následujícího písmene, slabiky, či počátečního písmene nového slova.

Ukázka vkládání mezerVytečkování také poskytuje oporu při nácviku správného tvaru nově probíraného písmene. Doporučený postup psaní jednotlivých písmen a jejich částí je naznačen pomocí šipek. Nácvik by měl být doplněn výkladem a ukázkou práce učitele na tabuli či využitím MIUč+.

Vytečkování také poskytuje oporu při nácviku správného tvaru nově probíraného písmene. Doporučený postup psaní jednotlivých písmen a jejich částí je naznačen pomocí šipek.

Metodické poznámky k písankám ke Slabikáři

Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře. Vazba na jednotlivé strany je v písankách
pro lepší orientaci vyznačena na každé straně.

Žáci se naučí správný tvar písmene a ihned ho užívají ve slabikách a slovech. Slova pak zařazují do jednoduchých vět a později nacvičují také psaní krátkých vět.

Žáci se naučí správný tvar písmene a ihned ho užívají ve slabikách a slovech. Slova pak zařazují do jednoduchých vět a později nacvičují také psaní krátkých vět.

Aby si žáci dostatečně uvědomovali nutnost psaní mezer mezi slovy, již při nácviku psaní písmen se naučí vkládat za napsané písmeno mezeru v podobě svého prstu. Učitel by měl užívání tohoto prvku podporovat také při nácviku psaní slabik a slov, aby napsaný text nesplýval. K dostatečně veliké mezeře mezi jednotlivými prvky při psaní pomáhá také vytečkování následujícího písmene, slabiky, či počátečního písmene nového slova.

Vytečkování také poskytuje oporu při nácviku správného tvaru nově probíraného písmene. Doporučený postup psaní jednotlivých písmen a jejich částí je naznačen pomocí šipek. Nácvik by měl být doplněn výkladem a ukázkou práce učitele na tabuli či využitím MIUč+. Dobré porozumění čtení a psaní písmen, slabik, slov i vět je podporováno velkým množstvím ilustrací.

Metodický průvodce

Pro výuku s souborem učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník doporučujeme využívat stávajícího metodického průvodce „Metodický průvodce k Živé abecedě a Slabikáři“, který obsahuje podrobný návod, jak při výuce čtení a psaní postupovat, náměty na procvičování a upevňování učiva, zásobárnu didaktických her, říkanek a hádanek, křížovek a dalších námětů, jak výuku doplnit. Obsahem Metodického průvodce je také literární příloha. Metodického průvodce je možné  téměř v celém rozsahu využívat i pro výuku s řadou „Píšeme tiskacím písmem“.

Metodický průvodce k Živé abecedě a Slabikáři je dostupný v e-shopu na nns.cz, nebo u  distributorů.

Metodika k Živé abecedě a Slabikáři