Doložka MŠMT

S radostí Vám oznamuje, že soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ pro 1. ročník obdržel dne 7. 7. 2014 doložku MŠMT (čj. MSMT-17029/2014).

Výňatky z recenzních posudků MŠMT:

doc. PaedDr. R. Wildová, CSc.:

„Předložený soubor považuji za maximálně zdařilý. A to jak metodicky, tak i graficky. Autoři v něm prokázali vysokou erudovanost v oblasti počátků rozvoje čtenářské gramotnosti.“

„Předložený soubor považuji za ucelený, didakticky i graficky velmi dobře zpracovaný. Nemám k němu připomínky koncepčního ani grafického charakteru. Věřím, že se podle něj bude velmi dobře učit a že se i žákům bude velmi líbit.“

Mgr. Kamila Koubková:

„Soubor učebních materiálů „Píšeme tiskacím písmem“ motivuje děti k aktivní a tvořivé práci s textem, rozvoji slovní zásoby, k osvojení správné techniky čtení. Při psaní jsou žáci vedeni ke psaní s porozuměním, individualizaci, kontrole a sebehodnocení.“

„Tiskací písmo se již aktivně zařazuje do psaní ve vyšších ročnících a správná metodika psaní od 1. ročníku ZŠ jen prospěje ke zdárnému naučení správného psaní tiskacího písma. Velmi oceňuji soulad Živé abecedy a Slabikáře s Písankami 1.–3. Pro děti, rodiče i učitele bude tato korespondence velmi dobře pochopitelná, srozumitelná a motivující ke správné činnosti.“